Dịch vụ kế toán

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Quy trình thực hiện bởi G8 gồm các bước:
Bước 1: Khảo sát và tư vấn
Tiến hành khảo sát và tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT).
Kiểm tra và rà soát thanh toán công nợ để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Kiểm tra và rà soát hàng tồn kho để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin.
Kiểm tra lại báo cáo thuế Giá trị gia tăng để đảm bảo sự chính xác và tuân thủ quy định.
Bước 2: Kiểm tra chứng từ hợp pháp:
Thực hiện kiểm tra hợp pháp của các chứng từ liên quan đến VAT.
Bước 3: Tập hợp hồ sơ:
Tập hợp và chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho quá trình hoàn thuế.
Bước 4: Lập hồ sơ hoàn thuế:
Chuẩn bị và lập hồ sơ hoàn thuế, bao gồm việc tổ chức và tài liệu hóa thông tin cần thiết.
Bước 5: Nộp hồ sơ điện tử:
Thực hiện quy trình nộp hồ sơ hoàn thuế qua hệ thống điện tử hoặc các phương tiện khác theo quy định của cơ quan thuế.
Bước 6: Theo dõi và đối chiếu:
Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và đối chiếu với các thông báo và kết quả từ cơ quan thuế.
Bước 7: Đối thoại và giải quyết thông báo phản hồi từ cơ quan thuế
Nếu có thông báo phản hồi từ cơ quan thuế, thực hiện đối thoại và giải quyết các vấn đề liên quan.
Bước 8: Nhận kết quả
Nhận kết quả hoàn thuế từ cơ quan thuế và báo cáo kết quả thực hiện đến khách hàng.

Đây là dịch vụ giúp hỗ trợ doanh nghiệp một khoản tài chính và thúc đẩy quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh.

dv hoang thue 01