Dịch vụ kế toán

Dịch vụ soát xét thông tin tài chính

Quy trình thực hiện bởi G8 gồm các bước:
Bước 1: Thực hiện các hoạt động trước cuộc rà soát
Chuẩn bị và thực hiện các hoạt động tiền rà soát, bao gồm việc thu thập và tổ chức thông tin liên quan.
Bước 2: Lập kế hoạch sơ bộ
Xây dựng kế hoạch sơ bộ để định rõ phạm vi, mục tiêu và phương pháp thực hiện soát xét.
Bước 3:Tiến hành soát xét
Thực hiện cuộc rà soát thông tin tài chính theo kế hoạch đã lập, kiểm tra tính chính xác và tuân thủ.
Bước 4:Tổng hợp kết quả soát xét
Tổng hợp và đánh giá kết quả của cuộc soát xét, xác định các điểm mạnh và yếu, cũng như các vấn đề cần giải quyết.
Bước 5: Hoàn thành việc soát xét
Hoàn thiện các báo cáo và tài liệu liên quan, bao gồm cả việc đề xuất các biện pháp cải thiện và khắc phục.

Đây là công việc rất cần thiết, không chỉ thuận tiện cho việc lưu trữ, tra cứu, sử dụng sau này mà còn đặc biệt quan trọng trước các kỳ thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. 

dv soat xet thue 01