Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn M&A

Quy trình thực hiện bởi G8 gồm các bước
Bước 1. Lên chiến lược mua lại
Xác định mục tiêu và kế hoạch chi tiết về việc mua lại, bao gồm lợi ích dự kiến và cơ hội.
Bước 2. Xác định tiêu chí tìm kiếm
Đề ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá và chọn lựa doanh nghiệp mục tiêu.
Bước 3. Tìm kiếm các công ty mục tiêu tiềm năng
Tiến hành nghiên cứu và xác định danh sách các công ty có tiềm năng phù hợp với chiến lược mua lại.
Bước 4. Bắt đầu kế hoạch mua lại
Phát triển kế hoạch chi tiết về cách thực hiện mua lại, bao gồm nguồn lực và ngân sách.
Bước 5. Phân tích định giá
Tiến hành đánh giá tài chính của doanh nghiệp mục tiêu và xác định giá trị thực sự.
Bước 6. Đàm phán
Phát triển chiến lược đàm phán, bao gồm cả các điều khoản và điều kiện của giao dịch.
Bước 7. Thẩm định chuyên sâu M&A
Tiến hành kiểm tra và thẩm định sâu rộng về doanh nghiệp mục tiêu để xác định rủi ro và cơ hội.
Bước 8. Hợp đồng mua bán
Thực hiện các bước để lập và kí hợp đồng mua bán, đặt ra các điều kiện chính và cam kết.
Bước 9. Chiến lược tài chính cho việc mua lại
Xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với quá trình mua lại, bao gồm nguồn vốn và cấu trúc tài chính
Bước 10. Đóng deal và hợp nhất
Hoàn thiện quá trình mua lại, thực hiện các bước hợp nhất để đạt được sự liên kết hiệu quả.

dich vu tu van ma